Stavba

V tejto kategóri sa nachádzajú dokumenty súvisiace so stavbou, rekonštrukciou, úpravou nehnuteľností zaradených v obchodnom majetku.

Zmluva o dielo - zhotovenie stavby - firemná

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa (podnikateľa) dielo stavbu, zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa za zhotovené dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Túto zmluvu uzatvárajú dvaja podnikatelia.

1