Živnosť

V rámci tejto kategórie sú zahrnuté všetky dokumenty vzťahujúce sa k vzniku, zmene a zániku živnostenských oprávnení, ako napr.  ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti, žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a pod..

Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne

Formulár slúži daňovému subjektu na vytvorenie písomného oznámenia o vzniku stálej prevádzkarne na predpísanom tlačive.

1